Sri Jayendra Saraswathi Institute of Optometry (A unit of Sankara Eye Hospital)

Sri Jayendra Saraswathi Institute of Optometry

Affiliated to Tamil Nadu Dr M G R Medical University, Chennai

Academics

The Sri Jayendra Saraswathi Institute of Optometry offers several degree programs

The Sri Jayendra Saraswathi Institute  of Optometry offers several degree programs

The post graduate degree in M.Optom, with clinical optometry at Sankara Eye hospital, Pammal.